Về một số dạng Toán lớp 5

Lý thuyết giải một số dạng toán lớp 5 – gia sư toán tiểu học tổng hợp.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Dạng Tổng – Hiệu
Công thức : Số lớn = (Tổng + Hiệu): 2

Số bé = (Tổng – Hiệu ): 2

2. Dạng Hiệu – Tỉ

Số lớn = Hiệu: Hiệu số phần bằng nhau x Số phần của số lớn

Số bé = Hiệu: Hiệu số phần bằng nhau x Số phần của số bé

Hay Số lớn = Hiệu : (Mẫu số – Tử số) x Mẫu số

Số bé = Hiệu : (Mẫu số – Tử số) x Tử số

1.Cho hiệu của 2 số là A. Biết số a/b thứ nhất bằng c/d số thứ hai. Tìm hai số.

Ta có công thức sau: Cách 1

Ta quy đồng tử số a/b và c/d;

STN = A: ( b – d) x b

STH = A : (b- d ) x d

Cách 2 : Tìm tỉ số của 2 phân số a/b ; c/d ta được phân số m/n

Ta có công thức sau:

STN = A: (m- n) x m

STH = A: (m – n) x n

Ví dụ: Hiệu của hai số là 14,2. Biết 2/5 số thứ nhất bằng 1/3 số thứ hai. Tìm hai số đó ?

Giải :

Cách 1

Ta quy đồng tử số 2 phân số 2/5 ;1/ 3= 2/6

Ta có số lớn là: 14,2 : ( 6 – 5) x 6 = 85,2 (Số thứ hai)

READ  De thi toan lop 7 hoc ki 1 nam 2016

Ta có số bé là: 14,2 : ( 6 – 5) x 5 = 71 (Số thứ nhất)

Cách 2

Tìm tỉ số 2/5 : 1/3= 6/5

Ta có số lớn là: 14,2 : ( 6 – 5) x 6 = 85,2 (Số thứ hai)

Ta có số bé là: 14,2 : ( 6 – 5) x 5 = 71 (Số thứ nhất)

  1. Dạng Tổng – Tỉ

Số lớn = Tổng : Tổng số phần bằng nhau của tổng x Số phần của số lớn

Số bé = Tổng – Số lớn

Hay Số lớn = Tổng : (Tử số + Mẫu số) x Mẫu số

Số bé = Tổng : ( Tử số + Mẫu số) x Tử số

2 . Tổng của hai số là B. Biết n/m số thứ nhất bằng p/q số thứ hai. Tìm hai số đó.

     Giải

Ta quy đồng tử số 2 phân số n/m; p/q

STN = B: (m + q) x m

STH = B : (m + q) x q

Cách 2 : tìm tỉ số của 2 phân số ; là phân số

STN = B : (a +b) x a

STH = B : (a+ b) x b

Ví dụ: Tổng của hai số là 112,5. Biết 1/2 số thứ nhất = 1/3 số thứ hai. Tìm hai số ?

Giải

Cách 1

Số lớn là 112,5: ( 2+3) x 3= 67,5 (Số thứ hai)

Số bé là: 112,5: ( 2+3) x 2= 45 (Số thứ nhất)

Cách 2:

Lấy 1/2 : 1/3 = 3/2

Số lớn là 112,5: ( 2+3) x 3= 67,5 (Số thứ hai)

Số bé là: 112,5: ( 2+3) x 2= 45 (Số thứ nhất)

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức