Trường Đại Học Đồng Tháp Tuyển Sinh 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

dai-hoc-dong-thap

Trường: Đại Học Đồng Tháp

Mã trường: SPD

Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3881518

Website: http://www.dthu.edu.vn/

 
 
Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Đồng Tháp thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy trong cả nước. Thông tin tuyển sinh chi tiết như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Đồng Tháp

TT Tên ngành Mã ngành Chỉ
tiêu
Tổ hợp
môn
Môn thi
CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC 2.130    
1 Giáo dục Mầm non 7140201 400 M00
M05
M07
M11
Văn, Toán, NK
Văn, Sử, NK
Văn, Địa, NK
Văn, Tiếng Anh, NK
2 Giáo dục Tiểu học 7140202 300 C01
C03
C04
D01
Văn, Toán, Lý
Văn, Toán, Sử
Văn, Toán, Địa
Văn, Toán,Tiếng Anh
3 Giáo dục Chính trị 7140205 40 C00
C19
D01
D14
Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Toán, Tiếng Anh
Văn, Sử, Tiếng Anh
4 Giáo dục Thể chất 7140206 30 T00
T05
T06
T07

Toán, Sinh, NKTDTT

Văn, GDCD, NKTDTT

Toán, Địa, NKTDTT

Văn, Địa, NKTDTT

5 Sư phạm Toán học 7140209 80 A00
A01
A02
A04
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Sinh
Toán, Lý, Địa
6 Sư phạm Tin học 7140210 30 A00
A01
A02
A04
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Sinh
Toán, Lý, Địa
7 Sư phạm Vật lý 7140211 30 A00
A01
A02
A04
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh|
Toán, Lý, Sinh|-
Toán, Lý, Địa
8 Sư phạm Hóa học 7140212 40 A00
B00
D07
A06
Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Toán, Hóa, Địa
9 Sư phạm Sinh học 7140213 30 A02
B00
D08
B02
Toán, Lý, Sinh
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Sinh, Tiếng Anh
Toán, Sinh, Địa
10 Sư phạm Ngữ văn 7140217 40 C00
C19
D14
D15
Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh
11 Sư phạm Lịch sử 7140218 30 C00
C19
D14D09
Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Sử, Tiếng AnhToán, Sử, Tiếng Anh
12 Sư phạm Địa lý 7140219 30 C00
C04
D10
A07
Văn, Sử, Địa
Văn, Toán, Địa
Toán, Địa, Tiếng Anh
Toán, Sử, Địa
13 Sư phạm Âm nhạc 7140221 30 N00
N01
Văn, Hát, Thẩm âm-Tiết tấu
Toán, Hát, Thẩm âm-Tiết tấu
14 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 20

H00

H07

Văn, Trang trí, Hình họa

Toán, Trang trí, Hình họa

15 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 80 D01
D14
D15D13
Văn, Toán, Tiếng Anh
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng AnhVăn, Sinh, Tiếng Anh
16

Việt Nam học

(Văn hóa du lịch)

7310630 100 C00
C19
C20
D14
Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Địa, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh
17

Ngôn ngữ Anh

– Biên-phiên dịch

– Tiếng Anh kinh doanh

7220201 100 D01
D14
D15
D13
Văn, Toán, Tiếng Anh
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh
Văn, Sinh, Tiếng Anh
18 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 100 C00
D01
D14
D15
Văn, Sử, Địa
Văn,Toán,Tiếng Anh
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh
19 Quản lý văn hóa 7229042 40 C00
C19
C20
D14
Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Địa, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh
20 Quản trị kinh doanh 7340101 80 A00
A01
D01
D10
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Địa, Tiếng Anh
21 Tài chính – Ngân hàng 7340201 60 A00
A01
D01
D10
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Địa, Tiếng Anh
22 Kế toán 7340301 120 A00
A01
D01
D10
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Địa, Tiếng Anh
23 Khoa học môi trường 7440301 40 A00
B00
D07
D08
Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Toán, Sinh, Tiếng Anh
24 Khoa học Máy tính
(CNTT)
7480101 40 A00
A01
A02
A04
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Sinh
Toán, Lý, Địa
25 Nông học 7620109 40 A00
B00
D07
D08
Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Toán, Sinh, Tiếng Anh
26 Nuôi trồng thủy sản 7620301 80 A00
B00
D07
D08
Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Toán, Sinh, Tiếng Anh
27 Công tác xã hội 7760101 80 C00
C19
C20
D14
Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Địa, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh
28 Quản lý đất đai 7850103 40 A00
A01
B00
D07
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh
CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG 660    
1 Giáo dục Mầm non 51140201 140 M00
M05
M07
M11
Văn, Toán, NK
Văn, Sử, NK
Văn, Địa, NK
Văn, Tiếng Anh, NK
2 Giáo dục Tiểu học 51140202 100 C01
C03
C04
D01
Văn, Toán, Lý
Văn, Toán, Sử
Văn, Toán, Địa
Văn, Toán,Tiếng Anh
3 Giáo dục Thể chất 51140206 40 T00
T05
T06
T07
Toán, Sinh, NK
Văn, GDCD, NK
Toán, Địa, NK
Văn, Địa, NK
4 Sư phạm Toán học 51140209 40 A00
A01
A02
A04
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Sinh
Toán, Lý, Địa
5 Sư phạm Tin học 51140210 40 A00
A01
A02
A04
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Sinh
Toán, Lý, Địa
6 Sư phạm Vật lý 51140211 40 A00
A01
A02
A04
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Sinh
Toán, Lý, Địa
7 Sư phạm Hóa học 51140212 40 A00
B00
D07
A06
Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Toán, Hóa, Địa
8 Sư phạm Sinh học 51140213 40 A02
B00
D08
B02
Toán, Lý, Sinh
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Sinh, Tiếng Anh
Toán, Sinh, Địa
9 Sư phạm Ngữ văn 51140217 40 C00
C19
D14
D15
Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh
10 Sư phạm Lịch sử 51140218 40 C00
C19
D14
D09
Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh
Toán, Sử, Tiếng Anh
11 Sư phạm Địa lý 51140219 40 C00
C04
D10
A07
Văn, Sử, Địa
Văn, Toán, Địa
Toán, Địa, Tiếng Anh
Toán, Sử, Địa
12 Sư phạm Âm nhạc 51140221 30

N00

N01

Văn, Hát, Thẩm âm-Tiết tấu

Toán, Hát, Thẩm âm-Tiết tấu

13 Sư phạm Mỹ thuật 51140222 30

H00

H07

Văn, Trang trí, Hình họa

Toán, Trang trí, Hình họa

TỔNG CỘNG 2.790    

II. Thông tin tuyển sinh Đại học Đồng Tháp

1. Đối tượng tuyển sinh

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp Trung cấp. Thí sinh tốt nghiệp Trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

– Thí sinh thuộc diện người khuyết tật được UBND tỉnh công nhận bị dị tật, dị dạng, suy giảm khả năng tự lực trong học tập và sinh hoạt  do hậu quả hất độc hóa học hoặc là con để của người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học. Hiệu trưởng trường Đại học Đồng tháp sẽ xem xét và quyết định cho tham dự xét tuyển vào các ngành học phù hợp với sức khỏe của thí sinh.

– Quân nhân hoặc công an đang tại ngũ chỉ được đăng ký xét tuyển khi được các cấp lãnh đạo có thẩm quyền cho phép đi học. Nếu được thủ trưởng cấp trung đoàn trở lên cho phép sẽ được dự xét tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay sau đó, không được bảo lưu kết quả đến năm sau.

2. Phương thức tuyển sinh

a. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

– Xét tuyển tất cả các ngành đào tạo sư phạm hệ đại học và cao đẳng.

– Các ngành ngoài sư phạm chỉ tuyển 50% chỉ tiêu.

b. Xét học bạ THPT

– Chỉ xét tuyển các ngành ngoài sư phạm với 50% chỉ tiêu từng ngành.

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

– Xét theo kết quả thi THPT: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Hệ Đại học, Cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó không có môn thi nào có điểm thi từ 1,0 trở xuống.

– Xét học bạ: Điểm trung bình 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển lớp 12 lớn hơn hoặc bằng 6,0 điểm.

– Xét tuyển học bạ hoặc kết quả kỳ thi THPT kết hợp thi tuyển năng khiếu: môn năng khiếu đạt 5,0 điểm trở lên và thi tại Trường Đại học Đồng Tháp.

4. Hồ sơ đăng ký

a. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

b. Xét học bạ

– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Đại học Đồng Tháp

– Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao chứng thực) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT.

– Bản sao học bạ THPT (có chứng thực).

– Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu theo mẫu của nhà trường (với các thí sinh đăng ký dự thi ngành năng khiếu)

– Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

– 01 phong bì dán tem ghi họ tên và địa chỉ người nhận.

– Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ/thí sinh.

– Lệ phí đăng ký dự thi năng khiếu: 330.000đ/thí sinh/hồ sơ.

c. Địa điểm nộp hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện tới địa chỉ:

Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo – Đại học Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

5. Chính sách ưu tiên:

Thực hiện chính sách ưu tiên theo quy chế tuyển sinh Đại học của Bộ Giáo dục

Trong thời gian xét tuyển, Kênh Tuyển Sinh sẽ thường xuyên, liên tục cập nhật mọi thông tin liên quan về tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại trang chủ và trang Facebook tuyển sinh chính thức

KA

Điểm Chuẩn Đại Học Đồng Tháp Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Đồng Tháp Năm 2019
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Đại Học Đồng Tháp
Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

2 Bình luận Bật "Trường Đại Học Đồng Tháp Tuyển Sinh 2018"

avatar
  Theo dõi  
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Nhận thông báo
ngọc nhi
Guest

Cho em hỏi ngành sư phạm tiểu học có tuyển tỉnh sóc trăng không?
Học phí là bao nhiêu, có kí túc xá không?
Cao đẳng tiểu học chỉ tiêu là bao nhiêu

Yến Thu
Guest

Cho em hoi ngành sư phạm toán em mún xét tuyển học bạ.hình thức đăng kí sao ạ

Số Điện Thoại
1677660444

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status