Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 2000 là?

Câu hỏi: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 2000 là?

Trả lời: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 2000 là

(2000 – 30) : 2 = 985.

Vậy đáp án là 985.

Để dễ hiểu hơn tôi sẽ lấy ví dụ với những con số nhỏ hơn:

Ví dụ 1: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 2 và nhỏ hơn 10:

(10 – 2) : 2 = 4.

Đúng vậy, nếu dùng phương pháp đếm thì ta thấy từ 2 đến 10 có 4 số lẻ là 3,5,7,9.

Ví dụ 2: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20:

(20 – 10) : 2 =5

Đây là đáp án đùng. Nếu dùng phương pháp đếm  thù công thì thấy từ 10 đến 20 có 5 số lẻ là 11,13,15,17,19.

Từ những ví dụ trên, có thể rút ra quy luật tính số lẻ trong khoảng giữa 2 số chẵn:

Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn a và nhỏ hơn b. Trong đó a, b là số tự nhiên chẵn và b > a thì ta có cách tính:

 (b – a) :2 = c

Vậy đáp án là C.

Nếu a là số chẵn và b là số lẻ thì cách tính cũng như vậy và lấy phần nguyên. Hoặc a là số lẻ và b là số chẵn thì cũng như vậy.

Nếu a và b cùng là số lẻ thì cách tính tìm số lẻ sẽ như sau:

[( b – a) : 2] -1

Trên đây là những công thức tôi tóm tắt lại  mà các bạn cần nhớ để tìm số lẻ.

Thu Hoài

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức
READ  Tập đọc lớp 3: Nhớ Việt Bắc